Ochrana osobných údajov

V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov: aké Vaše údaje spracúvame, komu ich poskytujeme, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy ten subjekt, ktorému boli údaje poskytnuté a ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

V prípade, ak si na našom portáli brainstorm.poharesportove.sk objednáte tovar, prevádzkovateľom osobných údajov je prevádzkovateľ tohto portálu, a to podnikateľ s obchodným menom Milan Rýzek - výkup druhotných surovín, s miestom podnikania Prietrž 78, 906 11 Prietrž, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Senica pod č. 240-21690, IČO: 46 334 084 (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje:

e-mailový kontakt: brainstormshopsk@gmail.com

telefonický kontakt: +421 904 518 600

Na aké účely spracúvame osobné údaje a aký právny základ nám umožňuje spracúvať osobné údaje?

Osobné údaje zákazníkov portálu brainstorm.poharesportove.sk spracúvame za účelom plnenia práv a povinností z kúpnej zmluvy, ktorá vzniká pri objednaní si tovaru cez tento portál. V tomto prípade je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kúpna zmluva (čl. 6 bod 1 písm. b) GDPR).

Osobné údaje existujúcich zákazníkov môžeme spracúvať v nevyhnutnom rozsahu tiež za účelom ich občasného informovania novinkách na portáli brainstorm.poharesportove.sk, o ponuke tovaru Prevádzkovateľa a pod. (priamy marketing voči existujúcim zákazníkom) a tiež za účelom prípadnej obhajoby právnych nárokov Prevádzkovateľa voči existujúcim zákazníkom. V tomto prípade je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov oprávnený záujem Prevádzkovateľa (čl. 6 bod 1 písm. f) GDPR). Prevádzkovateľ zároveň informuje, že na takéto spracúvanie osobných údajov nie je potrebný súhlas zo strany dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

Údaje pri nákupe

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne fax, ďalej kontaktná adresa, adresa na doručovanie (ak je iná od kontaktnej), a prípadné údaje o firme ak je zákazníkom podnikateľ.

Údaje pri vytvorení konta

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiace. V takom prípade spracúvame údaje potrebné na budúce objednávky, a teda rovnaké údaje ako zbierame pri vytvorení konkrétnej objednávky bez registrácie - vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne fax, ďalej kontaktná adresa, adresa na doručovanie (ak je iná od kontaktnej), a prípadné údaje o firme ak je zákazníkom podnikateľ.

Údaje o uchádzačoch o zamestnanie

V prípade, ak nám uchádzač o zamestnanie pošle životopis, motivačný list alebo iný dokument, ktorým sa uchádza o zamestnanie u Prevádzkovateľa, získavame a uchovávame údajeuchádzača výlučne v rozsahu a počas obdobia potrebného na dosiahnutie účelu spracúvania, ktorým je prípadný kontakt uchádzača o zamestnanie za účelom jeho účasti vo výberovom konaní o zamestnanie. Poskytnutie osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu uchádzačmi o zamestnanie je úplne dobrovoľné; je však nevyhnutné na plnenie vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov.

Kto môže mať prístup k osobným údajom?

K osobným údajom má prístup Prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a taktiež externé subjekty, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú a zabezpečujú rôzne služby, ako externý dodávateľ účtovných, archivačných, tlačových, poštových a IT služieb pre Prevádzkovateľa, daňoví poradcovia, právny zástupca a verejnoprávny orgán, v rámci plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa alebo v súvislosti s uplatňovaním práv a povinností zo zmluvy. To všetko vždy len v nevyhnutom rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu konkrétneho spôsobu spracúvania údajov.

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku.

Údaje a informácie, ktoré sme o vás získali pri poskytovaní našich služieb a po prihlásení sa do vášho konta, nám slúžia na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že vaše konto a údaje, ktoré v ňom máte k dispozícii sú aktuálne.

Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke alebo používateľskom konte. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar.

Akú dobu uchovávame osobné údaje?

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb počas trvania a plnenia práv a povinností, ktoré mu plynú z kúpnych zmlúv v súlade zo zákonom do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich z týchto zmlúv a zákona v súvislosti s týmito zmluvami po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie zákonných povinností vrátane archivačných povinností – max. po dobu 10 rokov, ak osobitný zákon nebude vyžadovať dlhšiu dobu. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely len po nevyhnutnú dobu, najdlhšie však do odhlásenia sa z odberu informačných materiálov Prevádzkovateľa či odvolania súhlasu, ak právne predpisy nevyžadujú dlhšie uchovávanie alebo neexistuje iný právny základ na ich uchovávanie. Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás konto prevádzkovať.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Právne základy

Právne základy spracúvania osobných údajovzákazníkov portálu brainstorm.poharesportove.sksú:

1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru

2. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

3. Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s ochranou a uplatňovaním práv Prevádzkovateľa. V týchto prípadoch vždy postupujeme tak, aby spracúvanie údajov neprestavovalo neprimeraný zásah do vašich práv.

Ochrana údajov

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Údaje v inej ako elektronickej forme sú bezpečne uschovávané na miestach neprístupných neoprávneným osobám..

Aké sú práva zákazníkov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Dotknuté osoby majú právo požadovať od Prevádzkovateľa v rozsahu, v akom to neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom a plneniu uzatvorených zmlúv

  • prístup k svojim osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo na prenosnosť svojich osobných údajov
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutých osôb sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

O vybavení Vašej žiadosti v súvislosti s uplatnením niektorého z uvedených práv Vás budeme informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v úvode tejto informácie .

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Na Vaše žiadosti odpovedá Prevádzkovateľ bezplatne, ale ak by Vaše žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené alebo sa často opakujú, Prevádzkovateľ môže od Vás požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov Prevádzkovateľom je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak žijete v Českej republike, máte právo podať sťažnosť aj na miestny dozorný orgán - Úřad proochranu osobních údajů v Českej republike.

Aktualizácia osobných údajov:

Cieľom Prevádzkovateľa je spracúvať iba aktuálne a presné osobné údaje. Informujte prosím Prevádzkovateľa o všetkých zmenách Vašich osobných údajov, ktoré ste Prevádzkovateľovi poskytli, a to poštou na adresu jeho miesta podnikania alebo elektronicky na e-mailovú adresu brainstormshopsk@gmail.com